Polityka ciasteczek COOKIES

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zgoda!
Zgoda!
arrow arrow2 arrowsgb biznes czlowiek rolnictwo filtrowanie1 filtrowanie2 ikonkainfo kolkadopinu kwadracik okooutline partnerstwo pin solidnosc stabilnosc tradycja biznes czlowiek rolnictwo linkedin googlep scrollTo phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Kredyt  Unijny SGB –

Oferta Oferta dla rolnictwa Kredyt Unijny SGB

Cel kredytu

Realizacja przedsięwzięć z udziałem dotacji z zagranicznych funduszy pomocowych, pomostowe finansowanie części podlegającej dotacji lub/i uzupełnienie środków własnych beneficjenta.

Okres kredytowania

15 lat.

Wysokość kredytu

Wyznaczana w oparciu o: aktualną i prognozowaną sytuację ekonomiczno-finansową wnioskodawcy, ocenę zdolności kredytowej, zasady poszczególnych programów pomocowych, rodzaj i wartość proponowanych zabezpieczeń spłaty kredytu, skredytowane mogą zostać wszystkie koszty kwalifikowane i niekwalifikowane przedsięwzięcia w wartości netto, w przypadku rolników możliwe jest skredytowanie wartości brutto przedsięwzięcia niezależnie od tego, czy jest płatnikiem podatku VAT.

Waluta kredytu

Polski złoty – PLN.

Warunki udzielenia

Prowadzenie rachunku bieżącego w Banku Spółdzielczym w Stegnie, złożenie wniosku wraz z dokumentacją wymaganą przez Bank (historia rachunku, jeśli rachunek prowadzony jest w innym banku) oraz przez dany program, pozwalającą Bankowi ocenić zgodność przedsięwzięcia z zasadami programu, zgodność planowanego przedsięwzięcia z zasadami programu pomocowego, przedstawienie kopii wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami lub/i umowy o dofinansowanie, jeżeli została już zawarta, posiadanie zdolności kredytowej zbadanej przy założeniu, że beneficjent nie otrzyma wsparcia ze środków funduszy pomocowych i cały kredyt będzie spłacał z własnych zysków.

Spłata kredytu

Kredytobiorca zobowiązany jest do spłaty kredytu w części dotyczącej środków otrzymanych z dotacji, niezwłocznie ale nie później niż w ciągu 3 dni po przekazaniu środków przez jednostkę kontraktującą, pozostała część kredytu podlega spłacie w terminach i kwotach określonych w umowie kredytowej.

Zabezpieczenie kredytu

Wszystkie stosowane w Banku formy zabezpieczeń, w szczególności: zabezpieczenie na przedmiocie kredytowania, zabezpieczenia dodatkowe przyjmując zabezpieczenie Bank uwzględnia ograniczenia wynikające z programów – np. brak możliwości przewłaszczenia rzeczy nabytych z udziałem dotacji oraz przepisów prawa (Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, wprowadzająca zmiany w Kodeksie postępowania  cywilnego  oraz Ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji), stanowiących, iż: środki pochodzące z programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE lub innych  programów zagranicznych oraz środki trwałe i wartości niematerialne i prawne powstałe w ramach realizacji projektu, na który były przeznaczone środki pochodzące z programów finansowanych z udziałem ww. środków, przez okres trwałości projektu wskazany w umowie o dofinansowanie projektu (najczęściej wynosi on 5 lat a w przypadku MŚP 3 lata, należy jednak sprawdzić ten okres dla konkretnego programu) nie podlegają egzekucji, obligatoryjnie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, pełnomocnictwo do rachunku bieżącego.

Sprawdź także

Kredyt inwestycyjny

Sprawdź

Kredyt obrotowy

Sprawdź

Kredyt sezonowy TURIST

Sprawdź